top of page

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat
1. Szervező A Vidéki Szállások ( 59614203-1-40) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban(továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetesszemély, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).A Játékban való részvételhez szükséges a Vidéki Szállások által az https://www.facebook.com/videkiszallas oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzatautomatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzatrendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelenjátékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.
2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye
2.1 A nyereményjáték ideje: A játék időtartama: 2024.03.07. (csütörtök), 10:00 órakor kezdődik, és 2024.04.07. (vasárnap), 23:59 óráig tart.
2.2 A nyereményjáték menete:

  • Töltsd ki szálláshely tulajdonosként vagy adóként a Vidéki Szállások űrlapot, valamint csatlakozz szálláshelyeddel a Vidéki Szállások, Felnőttbarát Szállások és Last Minute szállások csoporthoz.

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat - powered by Vidéki Szállások 2020-2024
2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban valórészvételnek.
2.4 A Játék nyereménye: 1 szálláshely részére 1 éves megjelenés a Vidéki Szállások oldalain, mely tartalmaz:

  • 1 db kiemelt megjelenést a Vidéki Szállások Facebook és Instagram közösségi oldalain
    valamint 1 éven keresztül napi 1 db szálláshely posztolási lehetőséget a Vidéki Szállások, Felnőttbarát Szállások és Last Minute szállások csoportokban

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2024.04.20., 11:00 melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Vidéki Szállások (8380 Hévíz Árpád utca 10 ). A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://www.facebook.com/videkiszallas oldalon is.
3. Adategyeztetés
3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, e-mailcímét, valamint postacímét.
3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagramregisztrációval rendelkezik.
4. A Játékban részt vevő személyek
4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyereményidőben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályosjogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetlegesadóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli. Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat - powered by Vidéki Szállások 2020-2024
4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:➔ nem múlt el 18 éves;➔ ha nem szállásadóként töltötte ki az űrlapot;➔ ha nem megfelelően, hiányosan töltötte ki az űrlapot;➔  ha hamis információkat adott meg; ➔ a Lebonyolító megkeresésére 3 napon belül nem válaszol;➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések
5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan szálláshely vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényesképviselőjük útján sem vehetnek részt.
5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog. Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat - powered by Vidéki Szállások 2020-2024
5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezettpromócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebookszponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.
6. Adatvédelmi tájékoztató
6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelésitevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelenjátékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
6.2 A jelen nyereményjátékra a https://www.videkiszallasok.com/ weboldalán található adatvédelmitájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Vidéki Szállások a nyertesadatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertesazonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán https://www.facebook.com/videkiszallas , https://www.instagram.com/videkiszallasok/.
A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.
Vidéki Szállások
Hévíz 2024.03.07.

bottom of page